Sovittelun edistäminen oikeusministeriössä

Sovittelun ja vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa ja niitä käytetään yhä useammalla yhteiskunnan osa-alueella. Suomessa on maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna edistynyt sovitteluliike.

Sovittelu on esillä myös pääministeri Marinin hallitusohjelmassa, johon sisältyy useita toimia sovittelun käytön tehostamiseksi:

Sovittelun käyttöä vahvistetaan oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Sovittelua ei käytetä tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Arvioidaan lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet tuoda sovittelun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallintoprosesseihin ja selvitetään pienten yksityisten, mukaan lukien yritysten, välisten riita-asioiden ratkaisua kevyemmillä menettelyillä, esimerkiksi lautakunnilla.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän edistämään sovittelun käyttöä. Työryhmän tehtävänä on (1) kartoittaa sovittelun ja vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen tämänhetkinen tilanne, rakenteet ja mahdolliset lainsäädännön kehittämistarpeet oikeusministeriön hallinnonalalla, (2) edistää sovittelutoiminnan käyttöalan laajentamista ja laadun kehittämistä, (3) selvittää tarvetta sovittelutoiminnan kansalliseksi koordinoimiseksi, (4) arvioida lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista ja (5) selvittää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sovittelumenettelyjen kehittämisessä. Työryhmän toimikausi päättyy huhtikuussa 2023.

Lisäksi oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittävät rikos- ja riita-asioiden sovittelun siirtoa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle. Selvitystyön tueksi THL on julkaissut raportin siirron edellyttämistä järjestelyistä. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 26.2.2020.

Hallitusohjelman tavoitteisiin liittyen oikeusministeriö on käynnistänyt kaksi TEAS tutkimushanketta yhteistyössä keskeisten ministeriöiden kanssa. Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa ”Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet (SUSTIMA)”- hankkeessa selvitetään sovittelun ja vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen tämänhetkisiä rakenteita ja mahdollisia kehittämistarpeita sekä selvitetään tarvetta sovittelutoiminnan kansalliseksi koordinoimiseksi. Tutkimushankkeen tulokset valmistuvat 2021 lopussa. Toinen tutkimushanke ”Osapuolten kokemukset lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja sen vaikutuksista elämään ja väkivallan vähenemiseen”käynnistyy keväällä 2021 ja tuloksia odotetaan keväällä 2022.

Yhteystiedot:
Kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, p. 050-5911895, aarne.kinnunen@om.fi
Erityisasiantuntija Saija Sambou, p. 050-4093083, saija.sambou@om.fi

Främjande av medling vid justitieministeriet

Tillämpningen av medlingsåtgärder och alternativa konfliktlösningsmetoder har ökat kraftigt i Finland under de senaste årtiondena. De tillämpas också inom allt fler delområden i samhället. Finland har också globalt sett en avancerad medlingsprocess.

Medling ingår också i statsminister Marins regeringsprogram som innehåller flera åtgärder för att effektivisera tillämpningen av medlingen:

Användningen av medling ska stärkas för att minska antalet rättegångar.

Medling ska inte användas i situationer där medlingen kan hota offrets rättssäkerhet.

Det ska bedömas om användningen av medling vid våld i nära relationer ska fortsättas.

Dessutom ska man utreda möjligheterna att ta in förfaranden som motsvarar medling i vissa förvaltningsprocesser och utreda om mindre tvistemål mellan enskilda personer, också företag, kan avgöras genom enklare förfaranden såsom till exempel i nämnder.

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att främja användningen av medling. Arbetsgruppen har till uppgift att (1) kartlägga nuläget, strukturerna och eventuella behov av att utveckla lagstiftningen i fråga om medling och alternativa konfliktlösningsmetoder inom justitieministeriets förvaltningsområde, (2) främja utvidgningen av tillämpningsområdet för medlingsverksamheten och utvecklingen av dess kvalitet, (3) utreda behovet av nationell samordning av medlingsverksamheten, (4) bedöma hur medlingen vid våld i nära relationer ska fortsätta samt (5) utreda de möjligheter som digitaliseringen medför när det gäller att utveckla medlingsverksamheten. Mandattiden för arbetsgruppen löper ut i april 2023.

Ytterligare utreder justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd möjligheten att överföra medlingen i brotts- och tvistemål från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde. Till stöd för utredningsarbetet har Institutet för hälsa och välfärd publicerat en rapport om de arrangemang som överföringen förutsätter. Styrgruppens mandatperiod pågår fram till den 26 februari 2020.

I anslutning till regeringsprogrammets mål har justitieministeriet inlett två TEAS-forskningsprojekt i samarbete med de centrala ministerierna. Östra Finlands universitets projekt Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet (Den finländska medlingsverksamhetens status och möjligheter) utreder de nuvarande strukturerna för medling och alternativa konfliktlösningsmetoder och eventuella utvecklingsbehov samt behovet av nationell samordning av medlingsverksamheten. Forskningsprojektets resultat blir färdiga i slutet av 2021. Ett annat forskningsprojekt Osapuolten kokemukset lähisuhdeväkivallan sovittelusta ja sen vaikutuksista elämään ja väkivallan vähenemiseen (Parternas erfarenheter av medling i fråga om våld i nära relationer och dess konsekvenser för livet och minskningen av våldet) inleds våren 2021 och resultaten väntas vara klara våren 2022.

Kontaktuppgifter:
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 050 591 1895, aarne.kinnunen@om.fi
Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 050 409 3083, saija.sambou@om.fi