Sovittelu varhaiskasvatus- ja opetuskentällä

Koulusovittelua käytetään usein yläkäsitteenä kaikesta koulun tai oppilaitoksen sisällä tapahtuvasta sovittelusta. Useat oppilaitokset ovat kehittäneet omia toimintamalleja konfliktien sovittelemiseksi. Sovittelu on usein kirjattu turvallisuussuunnitelmiin yhtenä konfliktinratkaisukeinona. Sovittelutoiminta ei poista oppilaitoksen muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimisen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoiminta pohjaa ns. restoratiivisen oikeuden teoriaan ja arvoihin, jolloin lähtökohtana on konfliktin osapuolten osallisuus ja arvostus oman tilanteensa asiantuntijoina.

Aikuisjohtoisessa sovittelussa sovittelukoulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat koulussa tapahtunutta kiusaamista tai loukkaantumista aiheuttanutta tekoa. Soviteltava tapaus on luonteeltaan sellainen, ettei se sovellu vertaissovitteluun, mutta toisaalta se ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Vanhempien osallisuus on näissä tapauksissa tärkeää ja henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen arviointi tarkoituksenmukaisesta menettelystä ohjaa tapauksen käsittelyä. Kun sovittelua toteutetaan, on tärkeää huolehtia siitä, että sovittelun periaatteet vapaaehtoisuudesta, puolueettomuudesta, vaitiolosta ja työskentelystä ilman leimaamista tai rangaistuksia toteutuu.

Suomen Sovittelufoorumi ry:n VERSO-ohjelma käynnistää ja ylläpitää varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelutoimintaa kouluttamalla sekä oppilaita että henkilökunnan jäseniä sovittelijoiksi. Toimintaa ohjaa aina henkilökunnasta muodostuva tiimi. Kouluille ja oppilaitoksille suunnatun Verso-toiminnan puitteissa koulutetut oppilaat ja koulun henkilökunnan jäsenet sovittelevat yhteisön jäsenten riitoja ja konflikteja. Vertaissovittelijoita on koulutettu jo 20 vuoden ajan. Koulutuksia on vuosittain 150-180. Koulutuksia tilaavat peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset.

Varhaiskasvatukseen kohdennettu MiniVerso-toiminta on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoite on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kunnioittavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle.

Aseman lapset ry:n K-0-toiminnassa selvitetään pitkään jatkuneita ja vaativia koulukiusaamistilanteita. Kouluihin tuodaan nykyistä enemmän esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön ja sovittelun osaamista. Kouluille ja perheille tarjotaan apua neuvottomuutta ja voimattomuutta aiheuttaviin tilanteisiin. Monesti ulkopuolisella toimijalla on suuri merkitys konfliktien ratkeamisessa.

Toimintamalli ei korvaa koulujen käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukee ja vahvistaa niitä. Se tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa yhteistyötä ja vahvistaa muissa yhteyksissä toimivaksi todettuja menetelmiä. Malli on tällä hetkellä käytössä Helsingissä, Lohjalla, Järvenpäässä ja Rovaniemellä.

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat usein moniulotteisia: niissä täyttyy useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhrien roolit ovat epäselviä ja konfliktit ulottuvat myös vapaa-ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet niin että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Työskentelyssä jalkaudutaan kouluun, koteihin ja verkostoihin. Keskeistä on selvittää tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikuttanut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä huomioidaan yksilöt, ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaalinen piiri.